ފަހުގެ ޚަބަރު

ފޭސް ބުކް

We greatly acknowledge the true dedication, leadership, and hard work of our Wings members of 2017.
Post 11: Society for Islamic Studies (SIS), at Faculty of Islamic Studies

We greatly acknowledge the true dedication, leadership, and hard work of our Wings' members of 2017.
Post 11: Society for Islamic Studies (SIS), at Faculty of Islamic Studies
... See MoreSee Less

We greatly acknowledge the true dedication, leadership, and hard work of our Wings members of 2017.
Post 10: AHURA, at MNU Gan Campus

The Maldives National University Students' Union added 4 new photos.

We greatly acknowledge the true dedication, leadership, and hard work of our Wings' members of 2017.
Post 10: AHURA, at MNU Gan Campus
... See MoreSee Less

We greatly acknowledge the true dedication, leadership, and hard work of our Wings members of 2017.
Post 9: MNU Business School Students Association (BSSA) , at MNU Business School

The Maldives National University Students' Union added 2 new photos — with Mohamed Ifaz and Mariyam Shajan.

We greatly acknowledge the true dedication, leadership, and hard work of our Wings' members of 2017.
Post 9: MNU Business School Students' Association (BSSA) , at MNU Business School
... See MoreSee Less

We greatly acknowledge the true dedication, leadership, and hard work of our Wings members of 2017.
Post 8: HEALERS , at Faculty of Health Sciences

The Maldives National University Students' Union added 6 new photos — with Ah Dhu and 4 others.

We greatly acknowledge the true dedication, leadership, and hard work of our Wings' members of 2017.
Post 8: HEALERS , at Faculty of Health Sciences
... See MoreSee Less

We greatly acknowledge the true dedication, leadership, and hard work of our Wings members of 2017.
Post 7: Society for Hospitality & Tourism Studies , at Faculty of Hospitality and Tourism Studies (FHTS)

The Maldives National University Students' Union added 2 new photos from December 9 at 11:00pm.

We greatly acknowledge the true dedication, leadership, and hard work of our Wings' members of 2017.
Post 7: Society for Hospitality & Tourism Studies , at Faculty of Hospitality and Tourism Studies (FHTS)
... See MoreSee Less

ސުވާލާއި ޖަވާބު

ކޮންމެހެން ވެސް އެނގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

 1. ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2003 (ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު)ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ދަށުން ހިންގާ ރެޖިސްޓްރާ އޮފީހުގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށް (T/2012/99/53)، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ.

 2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ކިތައް ކެމްޕަސް ހުރޭތަ؟

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ހުންނަނީ ޖުމުލަ 5 ކެމްޕަހެވެ. އެއީ

  1. މާލޭ ކެމްޕަސް
  2. ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް
  3. ތިނަދޫ ކެމްޕަސް
  4. ގަމު ކެމްޕަސް
  5. އައްޑޫ ކެމްޕަސް
 3. ރެޖިސްޓްރީ ނުވެގެން އިތުރުވާ މުއްދަތަށް ޖޫރިމަނާ ނަގާނެތަ؟

  ޔުނިވާސިޓީގެ އިހުމާލަކުން ދަރިވަރަށް ސެމިސްޓަރަކަށް ރެޖިސްޓްރީ ނުކުރެވިގެން އުޅެނިކޮށް، ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ނުނަގާނެއެވެ.

 4. އެކަޑަމިކް ރިވިއު ކޮމެޓީއަކީ ކޮބާ؟

  މިއީ ކޮންމެ ފެކަލްޓީއެއްގައި އޮންނަ ކޮމެޓީއެކެވެ. ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމާ ބެހޭ ކަންކަން ނިންމުމާއި ދަރިވަރުންނާ މެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 5. އެޕީލްކުރެވޭ ކަން އެނގޭތަ؟

  އޭ.އާރ.ސީގެ ނިންމުމަކާ މެދު ހިތް ހަމަ ނުޖެހޭ ނަމަ، އެ ނިންމުން ޔުނިވާސިޓީގެ އެޕީލް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެޕީލް ކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު، ފޯމާއި އެޕީލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިންމުމާއި ހުށަހަޅަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކައުންޓަރަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. އެޕީލް ފޯމް ޔުނިވާސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 6. ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އެއްފަހަރާ ކިތައް ކޯސް ހެދޭތަ؟

  ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި އެއްވަޤުތެއްގައި ހެދޭނީ އެންމެ ކޯހެކެވެ.

 7. ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގައި ހުންނަނީ ކޮން ދަރިވަރެއް؟

  ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްގައި ދަރިވަރުން ތަމްސީލު ކުރައްވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގައި ބެޗްލަރސް އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ހައްދަވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދެވެ.

 8. ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް ސެނެޓްގައި ތިބެނީ ކޮން ދަރިވަރުންނެއް؟

  ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް ސެނެޓްގައި ދަރިވަރުން ތަމްސީލު ކުރައްވަނީ އަންނަނިވި ދަރިވަރުންނެވެ.

  1. ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން – އަލްފާޟިލް އާދަމް ރުޝްދީ، މާސްޓަރޒް އިން އެޑިއުކޭޝަން، ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
  2. އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން – ޢަލްފާޟިލް ސާޖިދު ރަޝީދު، ބެޗެލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ސެކަންޑަރީ، ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
 9. މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގައި ދަރިވަރުން ތަމްސީލުކުރަނީ ކޮން ދަރިވަރެއް؟

  ޔުނިވާސިޓީގެ މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގައި ދަރިވަރުން ތަމްސީލުކުރައްވަނީ، ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ އިން އެޑިޔުކޭޝަން ހައްދަވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލާ ސުނީނާ ރަޝީދުއެވެ.