All posts by: healers healers

About healers healers

05 އޮކްޓޯބަރު ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެކަލްޓީއޮފް ހެލްތު ސައިސްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި، މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކަމާއިއެކުވަނީ ފާހަގަކޮއްފައަވެ. 12:45 ގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިހަފްލާގައި ހުރިހާ މުދައްރިސުންނަށް ފިނިފެންމަލުގެ ޤުލްދަސްތާއަކުން ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި މުބާރަކުބާދީ ފެކަލްޓީގެ އެންމެހާ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުންވަނީ އަރިސްކޮއްފައެވެ. މިހަރަކާތް ރާވާ ހިންގާ އިންތިޒާމް ކޮއްފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފި ހީލަރސްއެވެ. ޤުރުޢާންގެ ބަރަކާތުން  ހަފްލާ ފަށައިފައިވަނީ އެޑްވާންސް ސަރޓިފިކެޓް އިން ނަރސިންގެ ދަރިވަރު ފާޠިމަތު ސާރާ، އަދި […]

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއާއި  އެފް.އެޗް.އެސް ގުޅިގެން  އަޙުމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަމް ސްކޫލްގައި، 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2017ގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 11:00އަށް ވަނީސްކޫލް ހެލްތު ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމް 2017ގެ އެންމެފަހު ހެލްތު ސްކްރީނިން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީމީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ޓްރެއިނިން، ރީސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓްއިން އިސްނަގައިގެން  އަލަށް ގްރޭޑް 01ކަށް ވަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ޙާއްޞަކޮއްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މި ހެލްތު ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ، […]

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2017ވީ އަންގާރަ ދުވަހުވަނީ  “ހޭންޑް ވޮޝިން” ސެޝަނެއް  މާފަންނު މަދަރުސާގެ  ސްޓާ ހަރަކާތުގެ ދަރިވަރުންނަށްވަނީ  ބާއްވާފައެވެ. މިސެޝަން ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮފި ހީލަރސްގެފަރާތުން,  އެފް.އެޗް.އެސްގައި ނަރސިން ކިޔަވަމުންދާ  ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިކޮއްގެންނެވެ. ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެން ހިންގި މިޕްރޮގްރާމެގެ ހެނދުނުގެ ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ  9:00އިން 10:00އަށް، އަދި މެންދުރު ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ  14:00އިން 15:00އަށް މާފަންނު މަދަރުސާގައިއެވެ. 30 ވުރެގިނަ  ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި މި ސެޝަންގައި، އަތްދޮވުމުގެ ރީތި އާދަތަކާއި […]

2017ގެ ދެވަނަ ޓާމަށް އެފް.އެޗް.އެސްއަށް އަލަށް ގުޅުނު  ދަރިވަރުންނަށް މަރުޙަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުން  ހީލަރސް ވެލްކަމް ނައިޓްގެ ނަމުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގެ ސްޓޫޑެންޓްް  ޔޫނިއަންއިން އިސްނަގައިގެން   ސްޓޭޖް ޝޯއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.   ރޭ 20:30ން 23:30 އަށް އެފް.އެޗް.އެސް ކޮންފަރރެންސް ހޯލުގައި ވަރަށް ކުލަގަދަކަމާއިއެކު ކުރިއަށްދިޔަ މި ސްޓޭޖް ޝޯ ޕްރެޒެންޓް ކޮއްދީފައިވަނީ ފެކަލްޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރަމުންދާ ، ޑިޕްލޮމާއިން ނަރސިންގެ ދެ ދަރިވަރުން، މަރިޔަމް ފައިސަލް އަދި  އަމްރާ އަޙުމަދެވެ . ސްޓޭޖް ޝޯގައި […]