MNUSU

05Nov 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މެމްބަރުންގިނަ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެވެ. އެހެންކަމުން ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަސަައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ ޝަރަފެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެހާމެ ބޮޑު މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ޔޫނިއަންއަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރިކޯޑު ހައްދަވާފައިވަނީ މިރޭ މަޤާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގަންނަވާ މިހާރުގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދުއެވެ. އަލީ ރަޝީދު ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިހާބުވީ […]

05Nov 2017

ސުރުހީ ތިކިޔުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑަށް ޑީން އޮފް ސްޓޫޑަންޓްސް ނާދިޔާ އަހުމަދު (ނާދިޔާ މިސް) ސިފަވާ ގޮތެވެ. ނާދިޔާ މިސްއަށް އެމަޤާމު ހައްޤުކަމަށް އަޅުގަނޑު ހިތާ ރޫހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ބައްދަލުވާއިރު އަބަދުވެސް ހިނިތުންވެ އުފާވެރި މޫނަކައިގެން ހުންނަ ނާދިޔާ މިސްއަކީ ވަރަށްވެސް ހިތްހެޔޮ ފަރާތެކެވެ. ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އަގުހުރި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާ އަދި މިހާރުވެސް ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުންނެވި ނާދިޔާ މިސްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހަޔާތުގައިވެސް މުހިއްމު ނަމެކެވެ. […]

04Oct 2017

ގަން ކެމްޕަސްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އަހުރަ ގޮފިން އިންތިޒާމްކުރާ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަހުރަ ގޮފީގެ ނައިބް ރައީސް އައިޝަތު ނަސީރާ ވިދާޅުވީ މިމުބާރާތަކީ ގަމާއި ފުނަދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެއް ކަމަށާއި މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ މިމަހުގެ […]

01Oct 2017

ގަން ކެމްޕަހުގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފިން އެކެމްޕަހުގައި ކިޔަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ބާބަކިއު އެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަހުރަ ގޮފީގެ ރައީސް އަލީ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިއީ ގަން ކެމްޕަހުގައި ކިޔަވައި ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ދަރިވަރުންނަށް އަހުރަ ގޮފީގެ ހަރަކާތްތައް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގުނު ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. އަލީ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ގަން ކެމްޕަހުގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި […]

30Sep 2017

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލާއި އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން މަންދޫބުން އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ އެފްއެސްއެލްގެ ދަރިވަރު އަދި ޔޫނިއަންގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދުއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ސާޖިދު ރަޝީދުއެވެ. އަދި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެފްއީގެ ދަރިވަރު އާދަމް ރުޝްދީއެވެ. ކައުންސިލާއި އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އިންތިހާބަށް ދާވަރަށް ކުދިން ކުރިމަތިލާފައެއް ނުވެއެވެ. ކައުންސިލާއި ސެނެޓަށް ދަރިވަރުން […]

26Sep 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހަވަނަ ދައުރަށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް އެކުލަވާލައި އިލެކްޝަން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނައިބް ރައީސް އަލީ ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރުންނަށް ކަމަށާއި ބައިވެރިވާން ބޭނުން މެމްބަރުން އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދި ނަން ފޮނުވުން އެދޭ ކަމަށެވެ. އިލެކްޝަން […]

10Aug 2017

ޔޫނިއަންއިން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ މެއިން ސްޕޮންސަރއަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ހަމަޖައްސާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. އެމްޕީއެލްއާއެކު ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ރޭ އެފްއީ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައިވަނީ ކޯ ސްޕޮންސަރ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން އަދި ޕްރިންޓިން ޕާޓްނަރ ޕްރިންޓް ލެބް އާއެކުވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުލްރަައްޒާގު ހަލީމް ވިދާޅުވީ އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިމުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ޒުވާނުން […]

04Aug 2017

ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވާ ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސްގެ ދަރިވަރު ހަސަން ޝާހު އިންތިހާބު ވެއްޖެއެވެ. ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަން ހުޅުވާލުމުން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅީ ޝާހު އެކަނި ކަމުގައިވުމުން އިންތިހާބަކާއި ނުލައި އޭނާވަނީ އެމަޤާމަށް ހޮވިފައެވެ. ޝާހު އަކީ މިހާރުވެސް ހީލާރސް ނައިބް ރައީސް ކަންވެސް ކުރަމުންދާ ދަރިވަރެކެވެ. ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވަނީ އެމަޤާމުގައި ހުރި އިބްރާހިމް ހަނީފް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމާއި […]

28Jul 2017

އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަކަށާއި ތަރަހަ ގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވަނީ ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމެވެ. މިމަޤާމު ހުސްވެފައިވަނީ އެމަޤާމުގައި ހުރި އިބްރާހިމް ހަނީފް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުންނެވެ. ތަރަހަ ގޮފިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޔޫނިއަންގެ ނައިބް ރައީސް އަލީ ޝަމްޢުން ވިދާޅުވީ ތަރަހަ ގޮފިން ހުސްވެފައިވަނީ ނައިބް ރައީސް (ޢިލްމީ)، ހަޒާންދާރު އަދި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޤާމެވެ. މިމަޤާމުތަކަށް […]

27Jul 2017

ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވަނަ އިންޓަރ ކޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ހޯދައިފިއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗުގައި އެމްއެންޔޫ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ވިލާ ކޮލެޖާއި ވާދަކޮށް 53 ޕޮއިންޓް 8 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ހަތް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އެމްއެންޔޫގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިޔަކު ހިމެނުނެވެ. އެއީ – އައިޝަތު އަނާން އަނިލް – އަނާން އަލީ ރަޝީދު – […]