އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ ތިންވަނަ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 09:00 ގައި ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ ގައެވެ.

ފިރިހެންބައި

ގްރޫޕް އޭ

– އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް
– އެފް.އެސް.އެލް
– އެފް.އީ.ޓީ
– އެފް.އޭ

ގްރޫޕް ބީ

– އެފް.އީ
– އެފް.އެޗް.އެސް
– އެމްއެންޔޫ ބީއެސް

އަންހެންބައި

ގްރޫޕް އޭ

– އެފް.އެޗް.އެސް (އޭ ޓީމް)
– އެމްއެންޔޫ ބީއެސް
– އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް

ގްރޫޕް ބީ
– އެފް.އީ (ބީ ޓީމް)
– އެފް.އޭ
– އެފް.އެސް.އެލް

ގްރޫޕް ސީ
– އެފް.އެސް
– އެފް.އީ
– އެފް.އެޗް.އެސް (ބީ ޓީމް)
މިމުބާރާތުގެ ކުޅުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 20:00 ގައެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައިވެސް ކުޅުނު ދެޓީމް ކަމުގައިވާ އެފް.އެސް.އެލްއާއި އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ފިރިހެން ޓީމްއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *