14Feb 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ (އެސް.އީ.ޓީ) އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން “އެސް.އީ.ޓީ ގިއަރ ނައިޓް 2017″ގެ ނަމުގައި 11 ފެބްރުއަރީ 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.   ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 08.30ން 10.00އަށް ކުރިއަށްދިޔަ މި ޙަރަކާތަކީ އެސް.އީ.ޓީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއާއި އެކު، ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ (އެފް.އީ.ޓީ)އަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި، އެފް.އީ.ޓީގައި ކިޔަވާ އެންމެހާ ދަރިވަރުންގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ފުރަތަމަ ޓާރމްގެ […]