ޑައުންލޯޑް

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން ޤަވާއިދު         ޑައުންލޯޑް

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން ވިންގުތަކުގެ ޤަވާއިދު  ޑައުންލޯޑް

އިލެކްޝަން ޤަވާއިދު  - ވިންގުތަކުގެ     ޑައުންލޯޑް

   ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ޤަވާއިދު       ޑައުންލޯޑް

އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ ފަސްވަނަ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާ މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު      ޑައުންލޯޑް

1 ވަނަ އަހުރަ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު     ޑައުންލޯޑް

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފޯމް                         ޑައުންލޯޑް

އެމް.އެން.އެސް.ޔޫ ގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންނޫންކަން އަންގާ ފޯމް       ޑައުންލޯޑް Graphicloads-Filetype-Pdf

އެމް.އެން.އެސް.ޔޫ ކޮމެޓީ މެންބަރަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެފި ހުށައަޅާ ފޯމު   ޑައުންލޯޑް

އެމް.އެން.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ މެންބަރަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެފި ހުށައަޅާ ފޯމު ޑައުންލޯޑް

އިލެކްޝަންސް /ކޮންމްޕްލެނއިންސް އޮފިސަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު     ޑައުންލޯޑް

އިލެކްޝަންސް އޮބްޒޯވަރ އެދޭ ފޯމު                      ޑައުންލޯޑް

ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު               ޑައުންލޯޑް

ކުޅުންތެރިން އަދި އޮފިޝަލުންގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު            ޑައުންލޯޑް

އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް        ޑައުންލޯޑް

އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ ފަސްވަނަ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް       ޑައުންލޯޑް

އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ ފަސްވަނަ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާގެ ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް      ޑައުންލޯޑް

އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް     ޑައުންލޯޑް

އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް    ޑައުންލޯޑް