08May 2016

އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް 2016 ވަނަ އަހަރު އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ދަރިވަރުންގެ ގުޅުމުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، މާލޭގެ އެހެން ކޮލެޖްތަކަށްވެސް ހުޅުވާލައިގެން ވަނީ ބަޙުޞް މުބާރާތެއް ބާއްވާފައެވެ.   އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް ގެ ފަރާތުން ވަނީ މިބަޙުސް މުބާރާތުގައި 3 ދަރިވަރަކު ތަމްސީލު ކޮށްފައެވެ. މިޓީމްގައި ހިމެނުނު ކުޅަދާނަ ބަޙުސް ތެރިންކަމަށްވާ ރައުފަތު ޞާދިޤު، މުހައްމަދު ޝަނޫން، އަދި ހުސައިން ޞަލާޙް ޔޫސުފް ވަނީ ހުނަރުވެރި ހުށަހެޅުންތަކެއް ވަރަށް ސާބިތުކަމާއި ފޯރިއާއެކު ހުށަހަޅައިދީފައެވެ.   މޭ […]

17Apr 2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން އިންވިޓޭޝަނަލް ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަން އެފަރާތުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ކުޅެވުނު އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ ދެވަނަ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްއަށް ފަހުގައި ޔޫނިއަންގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު އަހުމަދުއެވެ. އަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ހުނަރުވެރި އެތައް ކުޅުންތެރިންނެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ހުނަރު ބޭނުންކޮށް، ވާދަވެރިކަމާއެކު ކުޅެވޭނެ އެހެން ޕްލެޓްފޯމްއެއް […]

17Apr 2016

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދިޔަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ ސްޓޫޑަންޓްސް ޔޫނިއަން (އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ދެ ވަނަ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެކަލްޓީ އޮފް ޝާރީއާ އެންޑް ލޯ (އެފްއެސްއެލް ) ހޯދައިފި އެވެ. އެފްއެސްއެލްއިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ބަލިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. ސޯޝަލް ސެންޓަރު ބޭރު ކޯޓުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ވާދަވެރި ފައިނަލް މެޗުގައި އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް […]

16Apr 2016

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ ސްޓޫޑަންޓްސް ޔޫނިއަން (އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ދެ ވަނަ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ. ސޯޝަލް ސެންޓަރު ބޭރު ކޯޓުގައި މިއަދު ހެނދުނު ފެށި މި މުބާރާތުގައި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ އަށް ފެކަލްޓީއަކުން ވާދަކުރެ އެވެ. ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި މިއަދު ހެނދުނު ދެ މެޗެއް ވަނީ ކުޅެފައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފައުޑޭޝަން ސްޓަޑީސްއާ ވާދަކޮށް، ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ވަނީ 28-6 އިން […]

08Apr 2016

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ހެލްތް ފެއަރ ގައި ހީލާރސް އިން  ހަރަކާތްތެރި ވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮޑެތި މުއައްސަސާތަކެއް ބައިވެރި ކޮށްގެން ބޭއްވި މި ފެއާރ ގައި ހީލާރސް އިން ވަނީ ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކޮށްފަ އެވެ. ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކަށް ސްޓޯލް އެއް ދީފައިވާއިރު ހީލާސް އިން އިސްނަގައިގެން ހީލާސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސް ގެ ނަމުގައި ދެ ސްޓޯލް ހިންގާފައި ވެއެވެ. […]

07Apr 2016

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސްގެ ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާ “ހީލަރސް”އިން އިސް ނަގައިގެން، ޔުނިވާސިޓީގެ ބައެއް ފެކަލްޓީތަކުގައި ހެލްތު ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިގޮތުން މިހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި، ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯޢާއި، ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ އިތުރުން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސެސްގައެވެ.   އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް […]