26Sep 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހަވަނަ ދައުރަށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް އެކުލަވާލައި އިލެކްޝަން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނައިބް ރައީސް އަލީ ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރުންނަށް ކަމަށާއި ބައިވެރިވާން ބޭނުން މެމްބަރުން އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދި ނަން ފޮނުވުން އެދޭ ކަމަށެވެ. އިލެކްޝަން […]

20Sep 2017

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއާއި  އެފް.އެޗް.އެސް ގުޅިގެން  އަޙުމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަމް ސްކޫލްގައި، 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2017ގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 11:00އަށް ވަނީސްކޫލް ހެލްތު ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމް 2017ގެ އެންމެފަހު ހެލްތު ސްކްރީނިން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީމީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ޓްރެއިނިން، ރީސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓްއިން އިސްނަގައިގެން  އަލަށް ގްރޭޑް 01ކަށް ވަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ޙާއްޞަކޮއްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މި ހެލްތު ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ، […]

19Sep 2017

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2017ވީ އަންގާރަ ދުވަހުވަނީ  “ހޭންޑް ވޮޝިން” ސެޝަނެއް  މާފަންނު މަދަރުސާގެ  ސްޓާ ހަރަކާތުގެ ދަރިވަރުންނަށްވަނީ  ބާއްވާފައެވެ. މިސެޝަން ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮފި ހީލަރސްގެފަރާތުން,  އެފް.އެޗް.އެސްގައި ނަރސިން ކިޔަވަމުންދާ  ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިކޮއްގެންނެވެ. ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެން ހިންގި މިޕްރޮގްރާމެގެ ހެނދުނުގެ ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ  9:00އިން 10:00އަށް، އަދި މެންދުރު ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ  14:00އިން 15:00އަށް މާފަންނު މަދަރުސާގައިއެވެ. 30 ވުރެގިނަ  ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި މި ސެޝަންގައި، އަތްދޮވުމުގެ ރީތި އާދަތަކާއި […]

10Aug 2017

ޔޫނިއަންއިން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ މެއިން ސްޕޮންސަރއަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ހަމަޖައްސާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. އެމްޕީއެލްއާއެކު ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ރޭ އެފްއީ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައިވަނީ ކޯ ސްޕޮންސަރ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން އަދި ޕްރިންޓިން ޕާޓްނަރ ޕްރިންޓް ލެބް އާއެކުވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުލްރަައްޒާގު ހަލީމް ވިދާޅުވީ އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިމުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ޒުވާނުން […]

04Aug 2017

2017ގެ ދެވަނަ ޓާމަށް އެފް.އެޗް.އެސްއަށް އަލަށް ގުޅުނު  ދަރިވަރުންނަށް މަރުޙަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުން  ހީލަރސް ވެލްކަމް ނައިޓްގެ ނަމުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގެ ސްޓޫޑެންޓްް  ޔޫނިއަންއިން އިސްނަގައިގެން   ސްޓޭޖް ޝޯއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.   ރޭ 20:30ން 23:30 އަށް އެފް.އެޗް.އެސް ކޮންފަރރެންސް ހޯލުގައި ވަރަށް ކުލަގަދަކަމާއިއެކު ކުރިއަށްދިޔަ މި ސްޓޭޖް ޝޯ ޕްރެޒެންޓް ކޮއްދީފައިވަނީ ފެކަލްޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރަމުންދާ ، ޑިޕްލޮމާއިން ނަރސިންގެ ދެ ދަރިވަރުން، މަރިޔަމް ފައިސަލް އަދި  އަމްރާ އަޙުމަދެވެ . ސްޓޭޖް ޝޯގައި […]

04Aug 2017

ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވާ ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސްގެ ދަރިވަރު ހަސަން ޝާހު އިންތިހާބު ވެއްޖެއެވެ. ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަން ހުޅުވާލުމުން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅީ ޝާހު އެކަނި ކަމުގައިވުމުން އިންތިހާބަކާއި ނުލައި އޭނާވަނީ އެމަޤާމަށް ހޮވިފައެވެ. ޝާހު އަކީ މިހާރުވެސް ހީލާރސް ނައިބް ރައީސް ކަންވެސް ކުރަމުންދާ ދަރިވަރެކެވެ. ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވަނީ އެމަޤާމުގައި ހުރި އިބްރާހިމް ހަނީފް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމާއި […]