Tag Archives: featured

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މެމްބަރުންގިނަ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެވެ. އެހެންކަމުން ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަސަައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ ޝަރަފެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެހާމެ ބޮޑު މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ޔޫނިއަންއަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރިކޯޑު ހައްދަވާފައިވަނީ މިރޭ މަޤާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގަންނަވާ މިހާރުގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދުއެވެ. އަލީ ރަޝީދު ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިހާބުވީ […]

ސުރުހީ ތިކިޔުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑަށް ޑީން އޮފް ސްޓޫޑަންޓްސް ނާދިޔާ އަހުމަދު (ނާދިޔާ މިސް) ސިފަވާ ގޮތެވެ. ނާދިޔާ މިސްއަށް އެމަޤާމު ހައްޤުކަމަށް އަޅުގަނޑު ހިތާ ރޫހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ބައްދަލުވާއިރު އަބަދުވެސް ހިނިތުންވެ އުފާވެރި މޫނަކައިގެން ހުންނަ ނާދިޔާ މިސްއަކީ ވަރަށްވެސް ހިތްހެޔޮ ފަރާތެކެވެ. ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އަގުހުރި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާ އަދި މިހާރުވެސް ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުންނެވި ނާދިޔާ މިސްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހަޔާތުގައިވެސް މުހިއްމު ނަމެކެވެ. […]

ގަން ކެމްޕަސްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އަހުރަ ގޮފިން އިންތިޒާމްކުރާ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަހުރަ ގޮފީގެ ނައިބް ރައީސް އައިޝަތު ނަސީރާ ވިދާޅުވީ މިމުބާރާތަކީ ގަމާއި ފުނަދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެއް ކަމަށާއި މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ މިމަހުގެ […]

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހަވަނަ ދައުރަށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް އެކުލަވާލައި އިލެކްޝަން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނައިބް ރައީސް އަލީ ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރުންނަށް ކަމަށާއި ބައިވެރިވާން ބޭނުން މެމްބަރުން އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދި ނަން ފޮނުވުން އެދޭ ކަމަށެވެ. އިލެކްޝަން […]

ޔޫނިއަންއިން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ މެއިން ސްޕޮންސަރއަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ހަމަޖައްސާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. އެމްޕީއެލްއާއެކު ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ރޭ އެފްއީ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައިވަނީ ކޯ ސްޕޮންސަރ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން އަދި ޕްރިންޓިން ޕާޓްނަރ ޕްރިންޓް ލެބް އާއެކުވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުލްރަައްޒާގު ހަލީމް ވިދާޅުވީ އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިމުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ޒުވާނުން […]

ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވާ ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސްގެ ދަރިވަރު ހަސަން ޝާހު އިންތިހާބު ވެއްޖެއެވެ. ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަން ހުޅުވާލުމުން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅީ ޝާހު އެކަނި ކަމުގައިވުމުން އިންތިހާބަކާއި ނުލައި އޭނާވަނީ އެމަޤާމަށް ހޮވިފައެވެ. ޝާހު އަކީ މިހާރުވެސް ހީލާރސް ނައިބް ރައީސް ކަންވެސް ކުރަމުންދާ ދަރިވަރެކެވެ. ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވަނީ އެމަޤާމުގައި ހުރި އިބްރާހިމް ހަނީފް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމާއި […]

އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަކަށާއި ތަރަހަ ގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވަނީ ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމެވެ. މިމަޤާމު ހުސްވެފައިވަނީ އެމަޤާމުގައި ހުރި އިބްރާހިމް ހަނީފް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުންނެވެ. ތަރަހަ ގޮފިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޔޫނިއަންގެ ނައިބް ރައީސް އަލީ ޝަމްޢުން ވިދާޅުވީ ތަރަހަ ގޮފިން ހުސްވެފައިވަނީ ނައިބް ރައީސް (ޢިލްމީ)، ހަޒާންދާރު އަދި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޤާމެވެ. މިމަޤާމުތަކަށް […]

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމު ފުރަމުންއައި އިބްރާހިމް ހަނީފް އެމަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދީފިއެވެ. އިބްރާހިމް ހަނީފްގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނީ ހިނގަމުންމިދާ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގެ އެއްވެސް ކޯހަކަށް ރަޖިސްޓަރ ވެފައިނުވާތީއެވެ. ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ޤަވައިދު ބުނާގޮތުން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށްވެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކޯހަކަށް ރަޖިސްޓަރވެ ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކަށެވެ. އިބްރާހިމް ހަނީފް ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާއި ގުޅުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން […]

އެސް.އެސް.އެލް ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިސްނެގުމާއެކު “އިޒްހާމް މުޙައްމަދު މެމޯރިއަލް ކަޕް 2017″، ގެ ނަމުގައި އޯގަސްޓު 4 އަދި 5 ވާ ހަފްތާބަންދުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ އިން ނިންމައިފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުން ދަނިކޮށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެ ދިޔަ އަލްމަރްހޫމް އިޒްހާމް މުޙައްމަދުގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ. އަލްމަރްހޫމް އިޒްހާމް މުޙައްމަދަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ […]

ނެޓް ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ އިންޓަރ ކޮލެޖް / ޔުނިވަރސިޓީ ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު 16:30 ފެށި މިމެޗުގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ކުރި ހޯދާފައިވަނީ ވިލާ ކޮލެޖުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ 40 ޕޮއިންޓް 10 ޕޮއިންޓުންނެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިމެޗު ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އައިޝަތު ޝާހީން އާއި ޔޫނިއަންގެ ރައީސް […]