08May 2016

އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް 2016 ވަނަ އަހަރު އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ދަރިވަރުންގެ ގުޅުމުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، މާލޭގެ އެހެން ކޮލެޖްތަކަށްވެސް ހުޅުވާލައިގެން ވަނީ ބަޙުޞް މުބާރާތެއް ބާއްވާފައެވެ.   އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް ގެ ފަރާތުން ވަނީ މިބަޙުސް މުބާރާތުގައި 3 ދަރިވަރަކު ތަމްސީލު ކޮށްފައެވެ. މިޓީމްގައި ހިމެނުނު ކުޅަދާނަ ބަޙުސް ތެރިންކަމަށްވާ ރައުފަތު ޞާދިޤު، މުހައްމަދު ޝަނޫން، އަދި ހުސައިން ޞަލާޙް ޔޫސުފް ވަނީ ހުނަރުވެރި ހުށަހެޅުންތަކެއް ވަރަށް ސާބިތުކަމާއި ފޯރިއާއެކު ހުށަހަޅައިދީފައެވެ.   މޭ […]

03Apr 2016

މިހިނގާ 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ފެކަލްޓޯ އޮފް އާރޓްސްއަށް ވަރަށް މުހިއްމު އަދި ޚާއްސަ އަހަރަކަށް ވެގެންދަނީ  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްޓޫޑަންޓް ޔޫނިއަންގެ( އެސް ޔޫ) ގެ މުބާރާތްތަކުގައި ފެކަލްޓީ ތަމްސީލުކުރެވުވުގެ ފުރުސަރު ލިބިގެން ދާތީއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި އެސް ޔޫ އިން ހުޅުވާލި އިންޓަރ ފެކަލްޓީ އަންހެން/ފިރިހެން ވޮލީ މުބާރާތުގައި ވަނީ އެފް އޭ ގެ  އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދެ ޓީމް ބައިވެރި ވެފައިއެވެ. ފެކަލްޓީގެ ކުދިންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން […]