06Aug 2016

5 އޯގަސްޓް،2016 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި، މުުރަކަ ފަރުތަކާ އިންސާނުންނާ ދެމެދުގައި ވާ މުހިންމު ގުޅުމާ ލާމެހުން ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ދިވެހި ސަރުކާރާއި، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޭޖެންސީ ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫއެސްއޭއައިޑީ) އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޮރ ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރ (އައިޔޫސީއެން) އިން ވަނީ އިފްތިތާޙު ކޮއްފައެވެ. “މުރަކަ މީހުން”ގެ ނަމުގައި ހިންގާ މި ޤައުމީ ކެމްޕޭނުން މީހުންގެ ވައްޓަފާޅި ހެޔޮގޮތުގައި ބަދަލުކޮށް މުރަކަ ފަރުތަކަށް ދިމާވާ […]

31Jul 2016

ބީ.އެސް – އެފް.އެސް.ސީ ފުޓްސެލް ކަޕް 2016 ގެ ނަމުގައި ދިވެހި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ގެ ދެފެކަލްޓީ ކަމުގައިވާ  ބިޒްނަސް ސްކޫލް އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގެ ދަރިވަރުން އިސްނަގައިގެން ފުޓްސެލް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ބޭއްވުނީ ނިމިގެން ދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 27 ން 30 އަށް އެކުވެނި ވެލި ދަނޑުގައެވެ. މިމުބާރާތުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ކުރިޔަށް އޮތް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓަރ އަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާކޮށް ދިރުވުމެވެ. […]